Copyright @ marysia kopydłowa 2014 | Povered by Blogger | hosted by Hyżne.com

Program wyborczy

POLITYKA SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

 1. Wspieranie hospicjum i ośrodków działających na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
 2. Racjonalizacja zarządzania mieniem komunalnym.
 3. Pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym.
 4. Opracowanie i wdrożenie koncepcji funkcjonowania mieszkań komunalnych, socjalnych i noclegowni.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INWESTYCJE, INFRASTRUKTURA

 1. Stwarzanie warunków i wprowadzenie ulg podatkowych dla nowo powstających obiektów gospodarczych.
 2. Wprowadzenie zmian w zasadach organizacji przetargów (transparentność, publikacja ofert, zasad oceny i rozstrzygnięć).
 3. Budowa publicznych punktów dostępu do Internetu.
 4. Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i burzowej.
 5. Wprowadzanie ładu przestrzennego.

OŚWIATA, KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 1. Maksymalne wykorzystanie obiektów szkolnych na zajęcia wyrównawcze, sportowe, koła zainteresowań.
 2. Zapewnienie uczniom opieki specjalistycznej: psychologów, logopedów.
 3. Stypendia dla uzdolnionej młodzieży, promowanie młodych talentów.
 4. Działania zwiększające liczbę miejsc w przedszkolach oraz wspieranie punktów opieki nad dzieckiem.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Rozwinięcie programów prewencyjnych w szkołach (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy).
 2. Wspieranie służb ratowniczych.

KULTURA

 1. Zorganizowanie i wypromowanie nowej imprezy masowej.
 2. Promocja lokalnych artystów.

OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA

 1. Segregacja odpadów oraz promowanie działań ukierunkowanych na odzysk i wtórne zagospodarowanie surowców.
 2. Tworzenie nowych terenów zielonych i uzupełnianie zadrzewień. Nasadzenia kwiatów.
 3. Promowanie alternatywnych źródeł energii, „bonus ekologiczny”, energia odnawialna.

SAMORZĄD OBYWATELSKI

 1. Redukcja zbędnych etatów urzędniczych, redukcja wynagrodzeń (w tym wójta o 50%!)
 2. Wprowadzenie do statutu gminy przepisów umożliwiających grupie mieszkańców składanie projektów uchwał, które będą obligatoryjnie przedmiotem obrad Rady Gminy.
 3. Publikowanie danych o udzielonych ulgach i umorzeniach.
 4. Publikowanie wyników głosowań, treści uchwał (z wyjaśnieniem), umów dot. środków publicznych, listy obecności radnych (na komisjach i sesjach). Transmisje on-line sesji.
 5. Uruchomienie internetowej platformy dialogu społecznego.
 6. Wprowadzenie i monitoring nowoczesnych standardów zarządzania i obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy.